A- A A+
A- A A+

Komunikat- ostrzeżenie!

Komunikat- ostrzeżenie!

Komunikat- ostrzeżenie!

W przypadku otrzymania pism od podmiotów prywatnych (w tym m.in. Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych, Centralnego Rejestru Firm, Rejestru Polskich Firm i Działalności Gospodarczych, Centralnego Oddziału Ewidencji Działalności  ospodarczej itp.) zawierającego prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w celu ogłoszenia wpisu o prowadzonej działalności leczniczej (praktyk lekarskich) informujemy, iż lekarze nie mają obowiązku rejestrowania się w rejestrach prowadzonych przez innych przedsiębiorców. Przypominamy ponadto, iż zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatne. Jednocześnie uprzejmie prosimy lekarzy, którzy otrzymują budzące wątpliwości faktury lub wezwania do zapłaty, by przed ich zapłatą skontaktowali się z radcą prawnym Bydgoskiej Izby Lekarskiej – mec. Jadwigą Jarząbkiewicz- Górniak pod numerem telefonu: 52 322-33-94 lub 602-57-53-50.

Read more

Rodzaj podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a dopuszczalność zatrudniania lekarzy

Rodzaj podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a dopuszczalność zatrudniania lekarzy

Rodzaj podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a dopuszczalność zatrudniania lekarzy

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2016 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, a także realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia stanowi działalność leczniczą. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) przewiduje, że działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w ramach tzw. „praktyk zawodowych” w następujących formach: jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • spółki cywilnej jako:
 • grupowa praktyka lekarska.
 • spółki jawnej jako:
 • grupowa praktyka lekarska.
 • spółki partnerskiej jako:
 • grupowa praktyka lekarska.

Wykonywanie działalności leczniczej przez lekarza w ramach praktyki zawodowej nie jest jednoznaczne z prowadzeniem podmiotu leczniczego. Katalog podmiotów, które są podmiotami leczniczymi w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą został bowiem określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i są nimi:

 1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (np. osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, tj. spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna),
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. jednostki budżetowe,
 4. instytuty badawcze,
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne w/w stowarzyszeń,
 6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 7. jednostki wojskowe.

Podkreślić jeszcze raz należy, że w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej jednoznacznie określono, że wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Powyższe rozróżnienie znajduje odzwierciedlenie m.in. w zakresie odmiennych rejestrów, które są prowadzone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zależności od tego, czy działalność ta jest wykonywana jako podmiot leczniczy, czy też w ramach praktyki zawodowej. W odniesieniu do podmiotów leczniczych, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, natomiast w odniesieniu do praktyki zawodowej lekarza jest to okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Kwestia formy, w jakiej wykonywana jest działalność lecznicza ma również znaczenie z punktu widzenia możliwości zatrudniania lekarzy przez innych lekarzy. Dopuszczalność zatrudniania lekarzy przez podmiot leczniczy zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez wojewodę nie budzi bowiem żadnych wątpliwości. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania. Zagadnienie to reguluje art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.). Przepis ten w ust. 1 przewiduje, że lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Dodatkowo, zgodnie z ust. 2, lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji lekarz, lekarz dentysta jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty. Przywołanych przepisów art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie stosuje się przy tym do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Mając na uwadze treść powyższych przepisów przyjąć należy, że jednoznacznie niedopuszczalne jest zatrudnienie przez lekarza w swojej praktyce zawodowej innych lekarzy (za wyjątkiem przypadku, gdy lekarz ma być zatrudniony w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego). Wszelkie pojawiające się wątpliwości w tym zakresie mogą zostać usunięte wyłącznie na skutek odpowiednich działań legislacyjnych podjętych przez ustawodawcę.

sporządziła: Radca prawny Jadwiga Jarząbkiewicz-Górniak

Read more

Zmiany form wykonywania działalności przez lekarzy w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r

Zmiany form wykonywania działalności przez lekarzy w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r

Zmiany form wykonywania działalności przez lekarzy w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r

Do istniejących już:

 • indywidualna praktyka lekarska,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
  wprowadza:
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, oraz
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Praktyki lekarskie zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 2011 r. mogą na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. tj. do 30 czerwca 2012 roku.  

Rozpoczęcie prowadzenia jednej z w/w praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską i po uzyskaniu wpisaniu praktyki do rejestru.

Read more

Wzorcowa tablica ogłoszeniowa

Wzorcowa tablica ogłoszeniowa

Wzorcowa tablica ogłoszeniowa

wymiary tablic:   60 x 40 cm,    40 x 30 cm,    30 x 20 cm

Członków Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy obowiązuje uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Opinia prawna w przedmiocie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich znajduje się poniżej:

Read more