A- A A+
A- A A+

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA)


Dla lekarzy


Od 1 grudnia 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję.

Większość danych potrzebnych do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobierze się z systemu albo wybierzesz je z listy. Jeśli wystawiasz e-ZLA, w systemie masz dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Poza tym system sprawdza czy data początku okresu niezdolności do pracy jest zgodna z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. gdy wpiszesz fragment jej nazwy.

E-ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje w nim zapisane. Nie musisz więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.
Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

 Prezentacja dla lekarzy - instrukcje
 

 

Read more

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

E-Recepta, E-skierownie, ikp (internetowe konto pacjenta)

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.09.2021 r. zmianie ulegną zasady walidacji e-recept w systemie P1. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Centrum e-Zdrowia pod linkiem:


https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-konf-reguly-walidacja-zgod-danych-uslugobiorcy-o-wskazanym-nr-pesel-z-danymi-w-cwub

 

Read more

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu / prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty

Utrata dokumentu PWZ / Wydanie duplikatu PWZ / Zrzeczenie się PWZ

Utrata dokumentu PWZ / Wydanie duplikatu PWZ / Zrzeczenie się PWZ

I. W przypadku zagubienia, utraty dokumentu:

 • "prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

oraz w celu uzyskania duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest :

 • bezzwłocznie zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć oświadczenie
 • wydanie lekarzowi dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu z widoczną adnotacją "duplikat" jest odpłatne (koszt - 20zł).

II. W przypadku chęci zrzeczenia się:

 • "prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza"
 • "ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty"

 
    lekarz/ lekarz dentysta obowiązany jest dostarczyć do Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się jednego w wyżej wymienionych praw zawodu
 • dołączyć dokument "Prawo wykonywania zawodu" (jeden z wyżej wymienionych)

 

Read more

Jak uzyskać zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty

Jak uzyskać zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty należy złożyć wniosek w biurze Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz z rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Koszt wydania zaświadczenia:

Od 1.01.2024 do 30.06.2024: 127 zł

Od 1.07.2024 do 31.12.2024: 129 zł

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

 

Read more

Jak załatwić przeniesienie się lekarza/lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Jak załatwić przeniesienie się lekarza/lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Podstawa prawna:

 
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury:


Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu albo prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

Wymagane dokumenty:  

 1. "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej",
 
 1. "Prawo wykonywania zawodu lekarza"lub "Prawo wykonywania zwodu lekarza dentysty" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 2. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 3. świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
 4. arkusz zgłoszeniowy lekarza
 

 

Read more

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Art. 30.

„System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest:

 1. gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 2. monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 3. monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych
 4. wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 5. wsparcie przygotowania i realizacji umów w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.”

Art. 30.

„Warunkiem dokonywania przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów czynności w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest założenie konta w tym systemie, uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby określonych tymi przepisami.”

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464), ze zmianami wprowadzonymi m.in. o ustawę SIOZ
Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1991) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 maja 2017 r.

 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie:

              1) lekarz albo lekarz dentysta;
              2) kierownik specjalizacji.

 1. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.
 2. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień, przez:

1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub
2) potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła.”

 Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról lekarz, lekarz dentysta
 

Podręcznik użytkownika - uprawnienia dla ról absolwent

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym proces kształcenia kadr medycznych dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały nadane funkcjonalności:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 • obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.

 

Read more

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy

 

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz I - jakie dokumenty należy złożyć aby rozpocząć staż

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz II - pieczątka lekarska

 

 • Staż podyplomowy - Pordanik cz III - Jakie dokumenty należy złożyć po stażu.

 

Skrypt – 2017

 

 

Read more

Jak dokonać wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską

Jak dokonać wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę

Wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską
 1. Odpis z KRS lub EDG (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie na obszarze jej działania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia
 1. Informacja o formie kształcenia
 1. Regulamin kształcenia
 2. Szczegółowy program kształcenia
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców
 4. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty

Opłata za w/w czynności wynosi 500 PLN i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 PLN. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 PLN. Opłaty można dokonać na konto Bydgoskiej Izby Lekarskiej lub gotówką podczas składania dokumentów w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Konto bankowe Bydgoskiej Izby Lekarskiej 95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 PKO BP II /o Bydgoszcz.

Read more

Praktyki zawodowe

Składki członkowskie

Ubezpieczenia obowiązkowe OC w składce

Ubezpieczenia obowiązkowe OC w składce

Jak zadbać o ochronę ubezpieczeniową?

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Przekazujemy szczegółowe informacje o możliwości ( na podstawie dobrowolnej deklaracji ) przystąpienia do ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego dla wszystkich lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Szczegółowa oferta w załączeniu.

 

 

Read more

Pomoc prawna dla członków OIL

Pomoc prawna dla członków OIL

Pomoc prawna dla członków OIL

 

W skład Pakietu Premium 24h Opieki Prawnej dla Bydgoskiej Izby Lekarskiej wchodzą:
 

 •     24h Infolinia prawna – kontakt z prawnikiem we wszystkich sprawach prawnych związanych z życiem prywatnym i zawodowym.
 •     Porady prawne – nielimitowane odpowiedzi na pytania prawne w formie opinii prawnej albo rozmowy z prawnikiem.
 •     Dokumenty prawne – spersonalizowany dokument przygotowany przez prawnika na podstawie stanu faktycznego przekazanego przez Klienta.
 •     Wideoporady prawne – rozmowa z prawnikiem za pośrednictwem internetowego wideokomunikatora.
 •     Wybór Adwokata – wybór najlepszego adwokata do sprawy sadowej- Pomoc prawna z zakresu prawa podatkowego.
 •     Pomoc prawna lekarzom, którzy doświadczyli hejtu !

Zakres Prawa – całe prawo polskie oraz prawo europejskie, obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

24h Opieka Prawna obejmuje swoim zakresem Klienta (Lekarza z BIL) oraz jego najbliższych. Szczegółowe informacje:

 •     24 h Infolinia prawna +48 501 538 539;
 •     kontakt mailowy do prawników: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PILNE porady prawne bądź dotyczące interesów zbiorowych lekarzy będzie można konsultować także  poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00  pod numerem telefonu – 52 322 33 94.

Jednocześnie możliwy będzie również kontakt e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Read more

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

Jak umieścić ogłoszenie o pracy dla lekarza, lekarza dentysty, lub szukam pracy

 1. W celu umieszczenia ogłoszenia o pracy dla lekarza, lekarza dentysty lub szukam pracy należy przesłać treść ogłoszenia wraz z ewentualną grafiką, logiem, itp. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Umieszczenie ogłoszeń o pracy  dla lekarzy, lekarzy dentystów lub szukam pracy jest bezpłatne
 3. Ogłoszenie powinno zawierać tytuł oraz treść, a ewentualna grafika nie powinna przekraczać rozmiarów 500px [szerokości i wysokości].
 4. Po wysłaniu ogłoszenia, będzie ono czekało na publikację. Administrator ma na to czas do 3 dni roboczych. Ale twoje ogłoszenie może pojawić się szybciej!
 5. Nie każde ogłoszenie może doczekać się publikacji - jeśli jest przygotowane niedbale, bądź Administrator uzna je za niestosowne - nie zostanie wyemitowane (np. nagminne ogłoszenia instytucji pośredniczących, brak informacji właściwej, błędna treść itp.)
 6. Po opublikowaniu ogłoszenia, szukaj go na stronie www.bil.org.pl w kategorii OGŁOSZENIA
 7. Ogłoszenie będzie pojawiać się przez okres 2 miesięcy od daty zamieszczenia
 8. W celu przedłużenia emisji ogłoszenie o kolejny okres 2 miesięcy należy wysłać informacje na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Read more

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak przygotować zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego należy przygotować w formie pisemnej.
Zawiadomienie powinno zawierać (w miarę możliwości):

 • dokładne dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
 • imię i nazwisko lekarza/lekarzy, których dotyczy zawiadomienie,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni, poradni, gabinetu), którego dotyczy zawiadomienie,
 • dokładną datę lub daty (od dnia...do dnia...) zaistnienia zdarzenia,
 • opis zaistniałej sytuacji - zdarzenia, które zdaniem skarżącego nosi znamiona przewinienia zawodowego,
 • opcjonalnie kserokopię materiałów dowodowych (np. dokumentacja medyczna, zdjęcia itd),
 • własnoręczny podpis.

Rzecznik nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

Read more

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Jak złożyć zawiadomienie /wniosek, skargę/ na lekarza

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma należy składać:


1. listownie na adres:


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Bydgoska Izba Lekarska
ul. Lenartowicza 33-35
85-133 Bydgoszcz
 

2. osobiście w biurze OROZ lub sekretariacie Bydgoskiej Izby Lekarskiej

 

Read more

Przydatne linki